ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 57 ΤΟΥ 1972
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ BMW – ΚΥΠΡΟΥ
« BMW MOTORRAD RIDERS- CYPRUS»

Άρθρο 1 : ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ BMW -ΚΥΠΡΟΥ και στα Αγγλικά BMW MOTORRAD RIDERS- CYPRUS.
Άρθρο 2 : ΕΔΡΑ
Έδρα του Σωματείου θα είναι η Λευκωσία.
Άρθρο 3 : ΣΚΟΠΟΙ
1.α) Η διοργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων εκπαιδευτικών πολιτιστικών, αθλητισμού, ψυχαγωγίας, επιδείξεων με μοτοσικλέτες BMW τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και η συμμετοχή σε όμοιες ή και παρεμφερείς εκδηλώσεις.
1.β) Τα καθαρά έσοδα δύο εκδηλώσεων (άρθρο 1α ) θα διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ
2)Η διοργάνωση και διεξαγωγή οποιασδήποτε πολιτιστικής ή άλλης μορφής εκδήλωσης με μοτοσικλέτες BMW.
3) Η συνεργασία με άλλα Σωματεία, Εταιρείες, Οργανισμούς και οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και που το Διοικητικό Συμβούλιο του  σωματείου θα κρίνει ότι δεν αντιστρατεύεται στους σκοπούς του Σωματείου.
4) Η συγκέντρωση στοιχείων για μοτοσικλέτες BMW όπως βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων για χρήση και τεχνική υποστήριξη στα μέλη.
5) Η έκδοση περιοδικού ή άλλου εντύπου με θέματα σχετικά με μοτοσικλέτες BMW
6) Η διαμόρφωση, ετοιμασία και δημιουργία σχεδίων και προγραμμάτων τα οποία θα προωθούν τους πιο πάνω σκοπούς.
7) Η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και η εξεύρεση και διατήρηση κατάλληλων χώρων για την καλύτερη και ευκολότερη εκτέλεση των πιο πάνω σκοπών του Σωματείου.
8) Η προαγωγή εκδηλώσεων/ μέτρων για απόκτηση οδικής συνείδησης από και προς τους μοτοσικλετιστές.
2
Άρθρο 4 : ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Συνδέσμου θα προέρχονται από :
1. Την εγγραφή και συνδρομή μελών
1α) Το δικαίωμα εγγραφής όλων των μελών καθορίζεται σε £10.00 (δέκα
λίρες Κύπρου) καταβάλλεται μαζί με την αίτηση εγγραφής και δεν επιστρέφεται εκτός σε περίπτωση απορρίψεως της αίτησης εγγραφής.
1β) Η συνδρομή των μελών καθορίζεται σε £60,00 (εξήντα λίρες Κύπρου) ετησίως. Η πρώτη συνδρομή εισπράττεται μαζί με την εγγραφή μετά την έγκριση της εγγραφής. Η ετήσια συνδρομή μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι το τέλος του εκάστοτε χρόνου.
2) εισφορές, έκδοση λαχνών, δωρεές και ευεργετήματα
3) διεξαγωγή χορών, δεξιώσεων καθώς και άλλων διαφόρων κοινωνικών εκδηλώσεων
4) οποιαδήποτε νόμιμη δραστηριότητα και άλλο νόμιμο πόρο κάθε έσοδο θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς και την πραγμάτωση των επιδιωκομένων στόχων του Σωματείου.
Άρθρο 5 : ΜΕΛΗ, ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε α) Τακτικά, β) Αρωγά και γ) Επίτιμα
α1) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι ή ιδιοκτήτες μιας τουλάχιστον μοτοσικλέτας BMW ασχέτως εθνικότητας και ώρας διαμονής τους, που διαθέτουν κοινωνική ευαισθησία ήθος, τόσο στο χώρο που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, όσο και στο γενικότερο περιβάλλον.
α2) Για την εγγραφή τακτικού μέλους στο Σωματείο, συμπληρώνεται γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου, προσυπογραμμένη από δύο τακτικά μέλη, η οποία θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από το ποσόν £10,00 (δέκα λίρες Κύπρου) ως δικαίωμα εγγραφής.
α3) Για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις ( άρθρο 3 ) θα πρέπει να έχει διευθετηθεί η συνδρομή.
β1) Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα που έχουν έντονο ενδιαφέρον για τη διάδοση της μοτοσικλέτας BMW και επιθυμούν να μετέχουν σε εκδηλώσεις που έχουν σχέση με αυτές.
β2) Για την εγγραφή αρωγού μέλους στο Σωματείο συμπληρώνεται γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου, προσυπογραμμένη από ένα τακτικό μέλος, η οποία απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από το ποσόν £10,00 (δέκα λίρες Κύπρου) ως δικαίωμα εγγραφής.
γ) Το Σωματείο δικαιούται να εγγράψει σαν επίτιμα μέλη, πρόσωπα από την Κύπρο ή το εξωτερικό που πρόσφεραν αξιόλογη υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
3
Άρθρο 6 : ΟΡΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο δίνοντας ενός μήνα γραπτή προειδοποίηση στο Γραμματέα.
Άρθρο 7 : ΟΡΟΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ
Μέλος αποβάλλεται για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για πράξεις που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και το πνεύμα του Συνδέσμου όπως αυτά καθορίζονται και εκφράζονται από το καταστατικό.
Άρθρο 8 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών
Δικαιώματα
(α) Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μετά από παρέλευσιν δύο μηνών από την εγγραφή τους. Για την άσκηση του δικαιώματος να παρευρίσκεται, να συζητά να ψηφίζει για λήψη αποφάσεων, να εκλέγει ή να εκλέγεται σε Γενική Συνέλευση του Σωματείου, το τακτικό μέλος πρέπει να έχει
ξοφλημένες όλες τις συνδρομές του προς το Σωματείο κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
Για την άσκηση του δικαιώματος να παρευρίσκεται, να συζητά σε Γενική Συνέλευση του Σωματείου, το αρωγό μέλος πρέπει να έχει ξοφλημένες όλες τις συνδρομές του προς το Σωματείο κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
Το μέλος δικαιούται να τακτοποιεί τις υποχρεώσεις του μέχρι μια 1 (μια) ώρα πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
(β) Να λαμβάνουν μέρος τακτικά σε επιτροπές που τυχόν θα καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.
Υποχρεώσεις
(α) Να παρευρίσκονται στις Γενικές και τις Έκτακτες συνελεύσεις του Σωματείου.
(β) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να βοηθούν στην επιτυχία των σκοπών του Σωματείου και να ενεργούν στις σχέσεις τους με αυτό μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Απαραίτητη προϋπόθεση σε εκδηλώσεις είναι όπως η ενδυμασία αναβάτη και συνοδού περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) κράνος, β) σακάκι μοτοσικλετιστή,
γ) παντελόνι μοτοσικλετιστή δ) μπότες μοτοσικλετιστή, ε) γάντια μοτοσικλετιστή.
4
Άρθρο 9: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(α) Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά
(7) μέλη που εκλέγονται στη Γενική Συνέλευση των μελών με απόλυτη πλειοψηφία.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη είτε παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση είτε όχι και τα οποία έχουν ξοφλημένες τις συνδρομές τους.
Οι υποψηφιότητες για την θέση των μελών του Συμβουλίου πρέπει να υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, 15 μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία και Συμβούλων. Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου.
(γ) Η θητεία του Συμβουλίου διαρκεί τρία (3) από τη μέρα της εκλογής του.
(δ) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου μέλους του Συμβουλίου, τη θέση του συμπληρώνουν οι επιλαχόντες με σειρά επιτυχίας ή ( αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες) το Συμβούλιο διορίζει αντικαταστάτη ένα από τα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου.
(ε) Μέλη του Συμβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις στερούνται της ιδιότητας μέλους του Συμβουλίου και αντικαθίστανται όπως προνοείται από το εδάφιο (δ) του παρόντος άρθρου.
(στ) Το Συμβούλιο μπορεί να παύσει προσωρινά μέλος του που απειθαρχεί στις αποφάσεις του Συμβουλίου, που συμπεριφέρεται άπρεπα ή ανέντιμα και επηρεάζει αρνητικά τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Σωματείου. Τα μέλη αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία για την αποβολή του από το Συμβούλιο.
Άρθρο 10: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(α) Το Συμβούλιο κατευθύνει τη δράση του Συνδέσμου, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου και βρίσκεται γενικά κάτω από τον έλεγχο και εποπτεία της Γενικής Συνέλευσης.
(β) Το Συμβούλιο μπορεί να θεσπίζει, τροποποιεί ή καταργεί κανονισμούς για την εσωτερική διαχείριση του Σωματείου όταν παραστεί ανάγκη, νοουμένου ότι τέτοιοι κανονισμοί δεν θα αντιβαίνουν προς τις πρόνοιες του καταστατικού.
(γ) Το Συμβούλιο μπορεί να διορίζει υποεπιτροπές για ειδικούς σκοπούς και να αναθέτει σ’αυτές οποιεσδήποτε εξουσίες, περιλαμβανομένων και εκείνων της εγγραφής μελών.
(δ) Οι Σύμβουλοι βοηθούν, αναπληρώνουν ή προΐστανται στις διάφορες ενέργειες και εκδηλώσεις του Σωματείου.
(ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να αγοράζει, να ενοικιάζει και να πωλεί για τους σκοπούς του Σωματείου κινητή και ακίνητη περιουσία. Νοείται ότι για την πώληση η αγορά ακίνητης περιουσίας απαιτείται η προηγουμένη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
5
Άρθρο 11: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(α) καλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
(β) φροντίζει ώστε να εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
(γ) έχει δικαίωμα δεύτερης ψήφου σε περίπτωση ισοψηφίας στις αποφάσεις του Συμβουλίου.
(δ) συνυπογράφει με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συνδέσμου
(ε) συνυπογράφει με τον Ταμία και Γραμματέα τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμής
(στ) παρίσταται στις εκδηλώσεις και εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις δημόσιες τελετές και εκδηλώσεις
Άρθρο 12: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος βοηθά γενικά τον Πρόεδρο να ασκήσει τα καθήκοντα του και τον Αντικαθιστά όταν απουσιάζει.
Άρθρο 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(α) λαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και Συνελεύσεων
(β) είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία του Σωματείου
(γ) κρατά μητρώο και ημερολόγιο των δραστηριοτήτων του Σωματείου
(δ) συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Σωματείου
(ε) συνυπογράφει με τον Ταμία και τον Πρόεδρο τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμής
(στ)είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας του Σωματείου
Άρθρο 14: ΤΑΜΙΑΣ
(α) τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Σωματείου
(β) είναι υπεύθυνος για την είσπραξη όλων των εσόδων και έκδοση αποδείξεων
(γ) εκτελεί όλες τις πληρωμές σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου
(δ) ανοίγει λογαριασμό ή λογαριασμούς στο όνομα του Σωματείου σε Τράπεζες ή και σε άλλα ιδρύματα ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου.
(ε) συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμής
(στ) καταρτίζει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε έτους και καταθέτει τον απολογισμό για έγκριση στο Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση.
6
Άρθρο 15: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(α) Το Συμβούλιο συνέρχεται κάθε 30 μέρες δηλ. κάθε μήνα. Έκτακτη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τέσσερα (4) μέλη του Συμβουλίου. Σε αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει τη συνεδρία σε τρεις (3) μέρες.
(β) Τα μέλη του Συμβουλίου καλούνται σε συνεδρία με προσωπική κλήση στην οποία καθορίζεται ο χρόνος και τα θέματα της συνεδρίας.
(γ) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Το διοικητικό συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται 4 εκ των μελών του.
Άρθρο 16: ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
(α) Οι Συνελεύσεις του Συνδέσμου είναι οι Γενικές και οι Έκτακτες Συνελεύσεις.
(β) Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για ενημέρωση κάθε χρόνο. Τα μέλη θα καλούνται με προσωπική επιστολή ή με ανακοίνωση στον τύπο ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την καθορισμένη ημερομηνία. Στην επιστολή θα αναγράφονται τα θέματα προς συζήτηση.
(γ) Κατά τη Γενική Συνέλευση οποιοδήποτε μέλος μπορεί:
• να εισηγηθεί νέον κανονισμό
• να ζητήσει μετατροπή ή ακύρωση υφισταμένου κανονισμού
• να εγείρει οποιοδήποτε θέμα ή εισήγηση που αφορά την εργασία ή τις επιδιώξεις του Σωματείου.
(δ) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη του Σωματείου παρευρίσκονται στη Συνέλευση.
(ε) Αν δεν σχηματιστεί απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται για μίαν (1) ώρα οπότε και οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών αποτελεί απαρτία.
(στ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία.
(ζ) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα καλούνται σε πολύ επείγουσες περιπτώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο . Οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου μπορεί να ζητήσει να γίνει έκτακτη Γενική Συνέλευση για θέματα που θεωρεί έκτακτα αφού υπογράψει σχετική δήλωση και έχει τις υπογραφές του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των μελών του σωματείου.
Άρθρο 17: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το καταστατικό τροποποιείται από την Γενική Συνέλευση κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) συν ένα από τα μέλη του Σωματείου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
Ειδικά για τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου απαιτείται η συναίνεσις των ¾ των μελών του Σωματείου.
7
Άρθρο 18: ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
(α) Το Σωματείο θα τηρεί λογιστικά βιβλία που θα ελέγχονται στο τέλος του οικονομικού έτους του Σωματείου από εγκεκριμένο ελεγκτή που θα διορίζεται από την Γενική Συνέλευση.
(β) Στο τέλος κάθε χρόνου ο ταμίας θα υποβάλλει προς το Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση ταμιακή έκθεση για έλεγχο.
(γ) Το οικονομικό έτος του Σωματείου είναι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
Άρθρο 19: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία ή άλλο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο.
Άρθρο 20: ΕΜΒΛΗΜΑ
Θα είναι σε σχήμα οβάλ με το επίσημο σήμα της μάρκας BMW και όπου θα αναγράφεται λέσχη μοτοσυκλετιστών BMW – Κύπρου.
Άρθρο 21: ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το έμβλημα του σωματείου. Περιφερειακά θα αναγράφεται λέσχη μοτοσυκλετιστών BMW – Κύπρου
Άρθρο 22: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Οποιοδήποτε θέμα δεν προνοείται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να ερμηνεύει πρόνοιες του καταστατικού.
Άρθρο 23:
Η ανάμειξη του Σωματείου σε θέματα πολιτικά και θρησκευτικά απαγορεύεται αυστηρώς.
Άρθρο 24: ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο διαλύεται για τους λόγους που προβλέπει ο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμος 57/1972 ( άρθρο 24)
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η τύχη της περιουσίας του θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών του και η οποία θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
Σε καμία περίπτωση η περιουσία του Σωματείου δεν διανέμεται μεταξύ των μελών.
Θα μεταβιβαστεί σε κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται με ευαγή ιδρύματα.

pistopitiko_egrafis